วันมาฆบูชา สาธุชนมารำลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ที่ให้โอวาทะปาฏิโมกข์ สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะละสูแะสัมปะทา สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม
การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวัดป่าพุทธาราม ยอดผ้าป่าวันนี้ £6090 รวมที่ส่งเข้าบัญชี £3969 รวมเป็นยอดทั้งหมด £10,059 อนุโมทนาสาธุๆๆ